Revised Select List - 5 has been uploaded

Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
04/06/2018
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
25/06/2018
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
28/06/2018
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PC-KSISF GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25.06.2018
KNOW YOUR AGE
(BORN BETWEEN :25.06.1993 AND 25.06.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :25.06.1991 AND 25.06.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :25.06.1988 AND 25.06.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01, TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
PC-KSISF SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
ET, PST & PET / ¸À»µÀÄÚvÉ, zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë
Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Exservicemen & Women Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
ITEM Eligible Time / Distance
Men & Women(Direct & Exservicemen Candidate) High Jump
 • 1.20 Mtrs For Men
 • 0.90 Mtrs For Women & Exservicemen
Long Jump
 • 3.80 Mtrs For Men
 • 2.50 Mtrs For Women & Exservicemen
 • Shotput (7.26 Kgs) Men Direct
 • Shotput (4 Kgs) Women & Exservice
 • 5.60 Mtrs For Men
 • 3.75 Mtrs For Women & Exservicemen
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men & Women (Direct Candidate) & ExServicemen Minimum Height
 • Men Direct Candidate: 170 cm
 • Men Direct Tribal : 155cm
 • Women Direct Candidate : 158cm
 • Women Direct Tribal : 150cm
 • No Height for Exservicemen
Chest Measurement
 • 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion For Direct
 • 75 cm ( Full expansion ) Minimum 5 cm For Tribal
Only for Women Weight 45 kg ( Including Tribal)
Post / Vacancy information
Unit Male Female Total
PC-KSISF 355 40 395
Notes
 • 1.Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
 • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
 • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • 4.Written Examination will be held on same day at all Centre.
 • 1.Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • 2.D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • 3.C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • 4.C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Date News & Events
AUG
14
2020

Revised Select List-5

MAY
07
2020

Revised Select List

FEB
25
2020

Revised Provisional Select List -2

JAN
07
2020

Revised Provisional Select List

OCT
15
2019
Medical Examination Call letter has been uploaded for Post of POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2018, Download (from My Applications) and attend the Medical Exam as per the schedule mentioned in Call Letter
SEP
18
2019

Provisional Select List

JAN
25
2019
Final Key Answer

FINAL KEY ANSWER

DEC
19
2018
Provisional Answer Key

Series A   Series B  Series C  Series D  Series E

DEC
03
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 09-Dec-2018.

Written Examination Call letter has been uploaded for Post of POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2018, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.

OCT
23
2018
The ET-PST schedule fixed on 05 & 06/10/2018 at City Armed Reserve (CAR) Head Quarters, Police Parade Ground, Sirsi Circle, Mysuru Road, Bengaluru-560 018 is postponed and Rescheduled on 29 & 30/10/2018 respectively.
OCT
12
2018
The ET-PST schedule fixed on 05 & 06/10/2018 at Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, 3th Battalion, Koramangala, Bengaluru- 560034 is postponed and Rescheduled on 15 & 16/10/2018 respectively.
OCT
11
2018
The ET-PST schedule fixed on 05 & 06/10/2018 at CAR. South, Adugodi, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 030 is postponed and Rescheduled on 16 & 17/10/2018 respectively.
The ET-PST schedule fixed on 15, 16, 17, 20 & 22/10/2018 at Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, 4th Battalion, Koramangala, Bengaluru- 560034 is postponed due to Administrative reasons and Rescheduled on 25, 26, 27, 29 & 30/10/2018 respectively.
OCT
10
2018
The ET-PST schedule fixed on 05 & 06/10/2018 at Karnataka State Reserve Police(KSRP) Sports Ground,Koramangala, Bengaluru- 560034 is postponed and Rescheduled on 15 & 16/10/2018 respectively.

C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.

F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

OCT
06
2018
The ET-PST schedule fixed on 09 ,10 & 11/10/2018 at CAR Ground, Behind Race Course, Mysuru is postponed due to administrative reasons and Reschedule on 26,27 & 29/10/2018 Respectively.
OCT
04
2018
The ET-PST schedule fixed on 05 & 06 /10/2018 at Bengaluru Units as mentioned below is postponed due to heavy rain and next schedule date will be intimated in due course.

1.Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, 3th Battalion, Koramangala, Bengaluru- 560034.

2. CAR (HQ),POLICE PARADE GROUND ,MYSURU ROAD,BENGALURU.

3. Karnataka State Reserve Police(KSRP) Sports Ground,Koramangala, Bengaluru- 560034.

4. CAR. South, Adugodi, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 030 .

SEP
29
2018
KSRP Parade Ground, 4th Battalion, Koramangala, Bengaluru- 34 - Date Changed.

The ET-PST schedule fixed on 01, 03, 04, 05 & 06/10/2018 at Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, 4th Battalion, Koramangala, Bengaluru- 560034 is postponed due to Administrative reasons and Rescheduled on 15,16,17,20 & 22/10/2018 respectively.

SEP
26
2018
Bengaluru CAR, South, Adugodi Ground Date Changed.

The ET-PST schedule fixed on 27, 28, 29/09/2018 , 01 & 03/10/2018 at CAR South Parade Ground, Adugodi, Hosur Main Road, Bengaluru-560 030 is postponed due to Administrative reasons and Rescheduled on 09,10,11,12 & 15/10/2018 respectively.

Bengaluru KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Ground Date Changed.

The ET-PST schedule fixed on 29/09/2018 at KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Koramangala, Bengaluru– 34 is postponed due to Administrative reasons and Rescheduled on 09/10/2018.

SEP
18
2018

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2018, Download (from My Applications) and attend the ET-PST on Date Without Fail.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.